Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 28 stycznia 2024 r.

§1 Definicje

 1. Administrator – oznacza podmiot decydujący o charakterze, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych. W znacznej części tej Polityki jako Administratora będziemy rozumieć firmę Netpositive Paweł Lebda z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 101, 15-092 Białystok, identyfikująca się numerem REGON: 360263516 oraz NIP: 8661650503; która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz uzyskuje dostęp i przechowuje informacje w urządzeniach Użytkownika.

W niektórych przypadkach słowo Administrator będzie się również odnosić do innego podmiotu, zostanie to jednak wyraźnie zaznaczone w tekście.

 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółowy opis znajduje się w Polityce Cookies
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie najlepszeplatformyforex.pl
 4. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z Serwisu.
 5. Linki afiliacyjne i programy partnerskie – jest to sposób monetyzacji treści znajdujących się w Serwisie, a udostępnianych co do zasady bezpłatnie. Kliknięcie w link przenoszący na stronę zewnętrzną nie spowoduje po stronie Użytkownika naliczenia żadnych opłat. 

§2 Administracja danych

 1. Administratorem danych gromadzonych w trakcie korzystania ze Strony jest Netpositive Paweł Lebda
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej na adres: ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 101, 15-092 Białystok;
  2. poczty elektronicznej na adres: [email protected];

§3 Cel Polityki Prywatności

Informujemy, że Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych, w tym danych osobowych, gromadzonych przez Administratora. Zasady te obowiązują zarówno podczas korzystania ze Strony Administratora, jak i w każdej innej sytuacji kontaktu z Administratorem. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania narzędzi z najwyższą starannością, opierając się na aktualnej wiedzy technicznej oraz standardach profesjonalizmu zawodowego, by skutecznie chronić dane osobowe oraz pozyskiwane od Użytkownika informacje.

§4 Gromadzone dane

 1. W trakcie korzystania ze Strony gromadzone są następujące dane: adresy IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików „cookies” lub innych podobnych technologii.
 2. Gdy Użytkownik korzysta z formularza kontaktowego lub zapisuje się do usługi Newsletter, zbieramy podane wówczas dane osobowe:
  1. imię
  2. nazwisko
  3. adres email
 3. Osoby odwiedzające Stronę Administratora mogą ją przeglądać bez udostępniania danych osobowych wymienionych w ust. 2 powyżej.
 4. Zasady zbierania danych przy użyciu Plików cookies są dokładnie opisane w Polityce Cookies, dostępnej pod następującym linkiem: Polityka Cookies

§5 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Gromadzone dane wykorzystywane są:
  1. do świadczenia Usługi Formularza Kontaktowego, na podstawie niezbędności przetwarzania danych do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. do świadczenia usługi Newslettera, podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane są przetwarzane (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. w celu marketingowym, w tym przesyłania informacji handlowych na adres poczty elektronicznej na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing usług własnych i promowanie marki;
  4. w celach statystycznych, technicznych, związanych z administracją Strony na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie prawidłowego działania Strony, jego aktualizacja i dostosowywanie do potrzeb Użytkowników;
  5. w celu ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest ochrona praw Administratora;
  6. w celu prowadzenia profili Administratora prowadzonych w mediach społecznościowych (np. Facebook) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest informowanie Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń, usług, produktów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi Formularza Kontaktowego i/lub Newslettera.

§6 Prawa i Obowiązki Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Podając swoje dane, Użytkownik ma obowiązek podawania informacji pełnych, aktualnych i zgodnych z prawdą. 
 2. Użytkownik nie powinien udostępniać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. W sytuacji, gdy jednak takie dane są przekazywane, Użytkownik deklaruje, że ma odpowiednią zgodę tych osób na ich udostępnienie Administratorowi.
 3. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. do przenoszenia danych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
 4. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora: [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.
 5. Dodatkowo, Użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO.

§7 Czy i komu przekazujemy dane osobowe?

 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to:
  1. hostingodawca – na potrzeby przechowywania danych na serwerze;
  2. dostawca systemu mailingowego – na potrzeby korzystania z systemu mailingowego;
  3. dostawca systemu newsletter  – na potrzeby korzystania z systemu newsletter;
  4. dostawca systemu wyświetlania pop-up’ów – na potrzeby wyświetlania pop-up’ów;
  5. biuro rachunkowe – na potrzeby korzystania z obsługi księgowej;
  6. kancelaria prawna – na potrzeby świadczenia na rzecz usług prawnych;
  7. obsługa techniczna – na potrzeby prowadzenia prac technicznych dotyczących tych obszarów, w których przetwarzane są dane;
  8. pozostali podwykonawcy, w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych – na potrzeby współpracy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

§8 Bezpieczeństwo danych gromadzonych przez Administratora

 1. Administrator podjął wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia oraz w zależności od kategorii chronionych danych. W szczególności dane zostały zabezpieczone przed dostępem przez osoby nieupoważnione, nielegalnym wykorzystaniem, przetwarzaniem niezgodnym z przepisami, a także przed ich zmianą, utratą czy zniszczeniem, zgodnie z wymogami RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§9 Czas przechowywania danych osobowych

 1. Dane będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zgromadzone. Po jego upływie będą one przechowywane jedynie w celu zabezpieczenia lub dochodzenia potencjalnych roszczeń lub w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. obowiązków podatkowych czy rachunkowych). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiednich klauzulach informacyjnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów lub usług własnych będą przechowywane przez okres do zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

§10 Klauzule Informacyjne

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, w zależności od rodzaju relacji łączącej Użytkownika z Administratorem, zostały przedstawione zgodnie z art. 13 lub 14 RODO. Szczegółowe klauzule informacyjne na ten temat można znaleźć pod linkiem: Klauzule RODO.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów w postaci linków afiliacyjnych lub programów partnerskich. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności prowadzoną przez te podmioty i nie ma na nią wpływu. Przed przejściem na stronę innego podmiotu, Użytkownik powinien samodzielnie zapoznać się z zasadami ochrony danych obowiązującymi na tej stronie.
 2. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana.
 3. Aktualna wersja Polityki Prywatności weszła w życie z dniem: patrz góra strony.