Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Ostatnia aktualizacja dokumentu: 28 stycznia 2024 r.

§Preambuła

Wszelkie treści zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i marketingowy. Usługodawca nie nakłania i nie zachęca do operacji na rynku walutowym i obrotu instrumentami finansowymi.

Materiały publikowane w Serwisie odzwierciedlają opinie, poglądy, wiedzę oraz doświadczenia autorów oraz osób, z którymi prowadzą rozmowy. Nie są one jednak formą indywidualnego doradztwa w żadnej kwestii.

§1 Wstęp

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), dostępny na stronie internetowej https://najlepszeplatformyforex.pl, wypełniając obowiązek wynikający z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady świadczenia Usług przez Netpositive Paweł Lebda z siedzibą w Białymstoku drogą elektroniczną, ich aktywację i dezaktywację oraz tryb postępowania reklamacyjnego wobec osób korzystających z Usług.
 2. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  2. Serwis – serwis internetowy zarządzany i prowadzony przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem https://najlepszeplatformyforex.pl,
  3. Usługi – usługi świadczone nieodpłatnie drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez Serwis przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego polegające na umożliwieniu Użytkownikom korzystania z Formularza Kontaktowego oraz Newslettera zgodnie z niniejszym Regulaminem;
  4. Usługodawca – Netpositive Paweł Lebda z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 101, 15-092 Białystok, identyfikująca się numerem REGON: 360263516 oraz NIP: 8661650503;
  5. Użytkownik – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną korzystającą z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, dostępnych w Serwisie;
  6. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  7. Usługa Formularz Kontaktowy lub Formularz Kontaktowy – oznacza usługę, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom formularza do kontaktu z Usługodawcą celem uzyskania informacji od Usługodawcy, w szczególności o ofercie, dostępności i zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę;
  8. Usługa Newsletter lub Newsletter – oznacza bezpłatne, okresowe przesyłanie Użytkownikom, po uprzednim wyrażeniu przez nich zgody, na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej (adres e-mail) w formie wiadomości elektronicznej informacji o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę;
  9. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą Sieci telekomunikacyjnej;
  10. Sieć telekomunikacyjna – systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące, a także inne zasoby, w tym nieaktywne elementy sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju.
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika;
  2. zakres oraz rodzaj Usług świadczonych drogą internetową Serwisie.
 4. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu i Ustawy.
 5. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną oraz zapewnia Użytkownikowi pełną dostępność do treści Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 7. Użytkownik, korzystając z Usług, oświadcza, że:
  1. podane dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług,
  3. zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a także podawania danych innych osób bez ich zgody.

§2 Zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy Usługi opisane w Regulaminie.
 2. Treści udostępnione w Serwisie stanowią wyłączną własność Usługodawcy oraz stanowią charakter jedynie informacyjny i marketingowy. Elementy graficzne oraz treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy jest zabronione.
 3. Usługodawca udziela Użytkownikowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usługi Newsletter, zezwalającej na korzystanie z utworów zawartych w Newsletterze w zakresie utrwalania utworu poprzez jego zapisanie w pamięci urządzenia.

§3 Warunki i zasady świadczenia usług

 1. Korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie na podstawie niniejszego Regulaminu wymaga:
  1. dostępu do urządzenia pozwalającego na korzystanie z sieci Internet,
  2. posiadania adresu elektronicznego (e-mail),
  3. korzystania z przeglądarki internetowej dającej możliwość wyświetlania stron internetowych z włączoną obsługą Plików „cookies”.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, bądź podjęcia przez Użytkownika takich działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie z Usług w Serwisie przez innych Użytkowników,
  2. odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych niezbędnych do świadczenia Usług,
  3. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu.
 3. Użytkownicy, którzy korzystają za pośrednictwem Serwisu z Usług, są zobowiązani do:
  1. powstrzymania się od przesyłania obraźliwych treści, sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich,
  2. wykorzystywania Usług w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, nie naruszający dóbr osobistych Usługodawcy,
  3. powstrzymania się od wykorzystywania Usług do publikacji reklam oraz informacji o charakterze komercyjnym, w tym w szczególności poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika w Serwisie, Usługodawca zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług. Pełne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w sekcji „Prywatność i ochrona danych” (link do treści) oraz „Klauzule RODO” (link do treści).
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z tych usług oraz środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania zostały opisane w Informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Informacje o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usług, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (pliki cookies), zawarte są w Polityce Plików Cookies

§4 Formularz kontaktowy

 1. Umowa o świadczenie Usługi Formularz Kontaktowy zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało zadane i wysłane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Formularza Kontaktowego dochodzi z chwilą aktywowania przez Użytkownika przycisku „Wyślij”, po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego, tj. poprzez:
  1. podanie danych osobowych wymaganych przez dany Formularz Kontaktowy, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, 
  2. wpisanie treści zapytania,
  3. zaznaczenie przycisku wyboru o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO.
 3. Dopełnienie przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne z:
  1. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na świadczenie drogą elektroniczną Usługi Formularza Kontaktowego
  2. zapoznaniem się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO oraz ich akceptacją,
  3. zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z Usługi Formularza Kontaktowego przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie.
 5. Rezygnacja z Usługi Formularz Kontaktowy, o której mowa w ust. 5 powyżej, polega na wysłaniu oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Operatora na adres mailowy: [email protected] z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu Kontaktowym.

§5 Newsletter

 1. Świadczenie Usługi Newsletter polega na bezpłatnym, cyklicznym przesyłaniu Użytkownikowi w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej i po uprzednim wyrażeniu przez niego zgody na korzystanie z tej Usługi, informacji o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Newsletter zawiera treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe Usługodawcy. Elementy graficzne i treści Usługi Newsletter stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej.
  Jakiekolwiek ich kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem i/lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.
 4. Zapisanie się do Newslettera i wyrażenie zgody na jego otrzymywanie jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Newsletter. W celu aktywacji Usługi Newsletter należy:
  1. posiadać aktywny adres poczty elektronicznej,
  2. skorzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet z zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną, aktualną wersją przeglądarki internetowej,
  3. złożyć zamówienie poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym w Serwisie swojego adresu poczty elektronicznej,
  4. zaakceptować Regulamin poprzez zaznaczenie pola checkbox przy komunikacie „Akceptuję regulamin Usługi Newsletter”,
  5. aktywować przycisk „Zapisz się”.
 5. Aktywacja Usługi Newsletter jest równoznaczna z:
  1. wyrażeniem zgody przez Użytkownika na świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter przez Usługodawcę;
  2. zapoznaniem się z zasadami przetwarzania danych osobowych zawartymi w klauzuli informacyjnej RODO oraz ich akceptacją,
  3. zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją.
 6. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować Usługę Newsletter, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
 7. W celu dezaktywacji Usługi Newsletter należy kliknąć link o treści „Wypisz”/ „Unsubscribe” zawarty w stopce Newslettera.

§6 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca gwarantuje i zobowiązuje się do zapewnienia, że system informatyczny, z którego korzysta, umożliwia korzystanie z Usług w sposób chroniący przed dostępem osób nieupoważnionych do treści oraz przetwarzanych danych w ramach świadczonych Usług.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w dostępie do Usług wynikające z koniecznych działań technicznych czy administracyjnych,
  2. zakłócenia w działaniu sieci Internet, problemy z dostępem do sieci oraz przerwy w dostępie do Usług spowodowane siłą wyższą,
  3. szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującym prawem.
 3. Jeśli Usługodawca otrzyma powiadomienie o nielegalnym charakterze danych przechowywanych przez Użytkownika i zostanie zobowiązany przez odpowiedni organ administracji publicznej lub organ ścigania do zablokowania dostępu do tych danych.
 4. Usługodawca nie będzie odpowiadał Użytkownikowi za ewentualne szkody wynikające z braku dostępu do tych danych.

§7 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o świadczenie Usług zgodnie z warunkami określonymi w poprzednich paragrafach. 
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia wszystkich lub wybranych Usług w dowolnym momencie.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w związku ze zmianami w przepisach prawa mających wpływ na realizację umowy oraz modyfikacjami w oferowanych Usługach.
 2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach tj. poprzez przesłanie informacji o wprowadzanych zmianach w Regulaminie na adres e – mail Usługobiorcy wskazany w formularzu co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmian i Usługobiorca nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres mailowy: kontakt@najlepszeplatformyforex.pl
 3. Jeśli wprowadzone zmiany w Regulaminie nie wpłyną na prawa nabyte przez Usługobiorcę przed ich wejściem w życie (szczególnie jeśli chodzi o zakres i sposób świadczenia Usług oraz obowiązki Usługobiorcy), nie jest konieczne indywidualne powiadamianie każdego Użytkownika o tych zmianach. W takiej sytuacji informacja o modyfikacji Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem: patrz góra strony (data ostatniej aktualizacji dokumentu).

Załącznik nr 1

 
Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Netpositive

Wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Netpositive informuje, że:

 1. Korzystanie przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnym zagrożeniem.
 2. Główne zagrożenia związane z używaniem sieci Internet to:
  1. Złośliwe oprogramowanie (malware): Aplikacje lub skrypty o szkodliwym charakterze, takie jak wirusy, robaki, trojany, keyloggery czy dialery.
  2. Programy szpiegujące (spyware): Aplikacje monitorujące działania użytkownika, zbierające informacje o nim i przesyłające je twórcy programu, zwykle bez wiedzy i zgody użytkownika.
  3. Spam: Niechciane wiadomości e-mail, często o charakterze reklamowym, wysyłane masowo do wielu odbiorców.
  4. Phishing: Próby wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła, poprzez podszywanie się pod zaufane osoby lub instytucje.
  5. Włamania: Ataki na systemy teleinformatyczne użytkownika przy użyciu narzędzi takich jak exploit czy rootkit.
 3. Chociaż Netpositive stosuje środki zabezpieczające, zagrożenia te są potencjalne i użytkownicy powinni być ich świadomi.
 4. Aby zminimalizować ryzyko, użytkownik powinien wyposażyć swój komputer i inne urządzenia w program antywirusowy i regularnie go aktualizować
 5. Dodatkową ochronę zapewnia włączenie zapory sieciowej (firewall) w systemie operacyjnym użytkownika.